Untitled Document
 
Volonterski servisi
 

Sojialni servisi

Servisi za razvoj zajednice

Partnerske organizacije
Untitled Document
PLJEVLJA
Zračak nade
Opstanak
Da zaživi selo
 
BERANE
Kolo srpskih sestara
Tolerancija
 
KOLAŠIN
Natura
 
NIKŠIĆ
Društvo mladih ekologa Nikšič
Udruženje za pomoć licima ometenim u psihofizičkom razvoju
Alfa centar
Organizacija slijepih za Nikšić, Šavnik i Plužine
 
HERCEG HOVI
Omladinski centar
Koraci
 
KOTOR

Delfin

 
BUDVA
Nezavisna građanska inicijativa
Centar za razvoj i kulturu govora - Znakovi
 
PODGORICA
Libertask
SOS telefon zažene i djecu žrtve nasilja
Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore
Put nade
Zdravlje je život
ADP-Zid
 
Volonterski servisi

 

U protekloj godini ADP-Zid je kroz seriju zajednickih i In house treninga sa dvadeset NVO-a iz Crne Gore radio na jacanju kapaciteta organaniazcija, profilisanju organizacija i razvijanju servisa koji se zasnivaju na  dobrovoljnom ukljucenju gradana – volonterskih servisa. Afirmativan ambijent za odrzivost civilnog sektora znaci kvalitetnu zakonsku regulativu ali i razumijevanje potrebe ukljucivanja gradana i postojanja procedura za vrednovanje rezultata rada koje ostvaruju organizacije civilnog drustva.

Ovo je samo dio nase ponude iza koje stoji 6 mjeseci istrazivackog rada; 11 mjeseci direktnog rada sa organizacijama na razvijanju novih ideje i poboljsavanju postojecih servisa vise od 1600 radnih sati sa 20 organizacija pojedinacno u cilju dobre pripreme ponude volonterskih servisa.

ADP- Zid je kao nacionalni volonterski servis ostvario partnerski odnos sa 25 organizacija civilnog drustva iz 9 opstina sa teritorije Crne Gore. 20 organizacija je razvilo volonterski servis i ima razvijen sistem za ukljucivanje volontera. Sa svih 20 organizacijama ADP-Zid je razvio odrzive volonterske servise sa imidzom koji ce privuci partnere (biznis i lokalne uprave i institucije) ali i volontere zainteresovane za njihove servise.

9 volonterskih servisa se vec realizuje dijelom ili u cjelini, u 5 crnogorskih opstina.

Ponuda servisa je razlicita. Sve volonterske servise podijelili smo u dvije kategorije: servisi za razvoj zajednice i socijalni servisi. Servisi su jedinstveni, zanimljivi i razvijeni u odnosu na potrebe lokalne zajednice.

Tako da medu socijalnim servisima imamo servis za: zene i djecu zrtve nasilja, brigu o beskucnicima, brigu o starima, asistenicija i pomoc osobama ostecenog sluha, ostecenog vida, sa smetnjama u razvoju u Niksicu i Pljevljima, djecu bez roditeljskog staranja,  opismenjavanje RAE populacije i druzenje sa mladima sa invaliditetom.  

Servisi za razvoj zajednice su karakteristicni za sredine u kojima se realizuju. Medu razvijenim servisima za razvoj zajednice u ponudi imamo: sportske dogadaje, zdravi stilovi zivota, bezbijednost djece u saobracaju, uredenje park sume, ukljucivanje dijaspore u razvoj zajednice, afirmacija sela, briga o zelenim povrsinama, zdravijicistiji uredeniji grad, separacija otpada i Entera.

Sa uspostavljanjem jasnog sistema podrske za razvoj NVO i pruzanja njihovih usluga, od ucesca gradana i volontiranja kao drzava mozemo ocekivati znacajnije socio-ekonomske benefite. Volontiranje, pored snaznog altruistickog aspekta i uticaja na jacanje osnovnih ljudskih vrijednosti kao sto su zajednistvo i solidarnost, posmatrano ekonomskim pokazateljima predstavlja znacajan ekonomski potencijal jedne zemlje. Afirmisanjem drustvene odgovornosti i podrska organizacijama civilnog drustva u njegovoj promociji i praksi, volontiranje i servisi dominantno bazirani na volonterskom radu postaju snazan imput razvoju drustva.

Projekat Razvoj i rast ponude volonterskih servisa za zajednicu finasiran je od strane Evropske Unije koju predstavlja Delegacija EU u Crnoj Gori, kroz IPA program razvoja civilnog drustva.


Untitled Document


Projekat Razvoj i rast ponude volonterskih servisa za zajednicu
finansira Evropska unija posredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori

                      

Untitled Document
Asocijacija za demokratski prosperitet - Zid
Tel/fax: +382 20 20 71 30; 20 71 31; Mob: +382 67 210 848; email: info@zid.org.me

www.zid.org.me
Copyright © ADP-Zid, 2011. All Rights Reserved by ADP-Zid.